Konkordato Nedir?

/ / Genel

Batık şirketlerin borçlarını ödeyebilmelerini amaçlayan bir sistem olan konkordato,  borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanıyor.

Konkordatoda borçlu, alacaklılarına borcunun tamamını değil, belirli bir oranını ödemeyi teklif ediyor. Borçlunun iflasında, alacaklılar genelde alacaklarının yarısından daha azını daha uzun vadede temin edebildikleri için konkordato, alacaklıların işine gelebiliyor.

Konkordato uygulamasında, alacaklı ve borçluların konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutuluyor.

Konkordato, ”borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanıyor.

Konkordato sisteminin işlemeye başlaması için borçlunun talepte bulunması ve ayrıca iyi niyetli ve dürüst bir işletme olduğu kanısına varılması gerekiyor. Konkordato teklifi alacaklılar tarafından kabul edilir ve mahkemece tasdik edilirse, artık borçlu, alacaklılarının vazgeçtikleri oranda borçlarından kurtuluyor.

Konkordato müessesesi 4 bölümden oluşuyor.

1- Adi Konkordato

2- İflastan Sonra Konkordato

3- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato

4- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

Konkordatoda sistemi birkaç çeşitten oluşsa da genel olarak borçlu ile alacaklılar arasında yapılan yeniden yapılandırma anlaşması diyebiliriz. Borçluya iki aylık bir konkordato süresi veriliyor. Bu süre içinde borçların en az %50’sinin ödenmesi gerekiyor. Bu süreçte alacaklılar toplantıya çağrılıyor ve alacaklılar konkordato teklifini kabul ederse, bu karar ticaret mahkemesinin onayına sunuluyor. Bu şekilde konkordato süreci tamamlanmış oluyor.